POLPOŻ WARSZAWA

Przeglądy Hydrantów Wewnętrznych: Przepisy, Rodzaje i Bezpieczeństwo

Hydranty wewnętrzne stanowią kluczowy element systemu przeciwpożarowego w budynkach. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne dla ochrony życia i mienia. W tym artykule omówimy przepisy prawne dotyczące hydrantów wewnętrznych oraz zasady ich przeglądów.

Czym są hydranty wewnętrzne?

Hydranty wewnętrzne to urządzenia umożliwiające bezpośredni pobór wody z wewnętrznej sieci wodociągowej. Służą do gaszenia pożarów materiałów stałych (grupa A) i umożliwiają walkę z ogniem zarówno z bliska, jak i z większych odległości niż gaśnice. Składają się z szafki zaworu, węża, prądownicy oraz opcjonalnie bębna lub zwijadła.

Przepisy prawne dotyczące hydrantów wewnętrznych

Konieczność stosowania hydrantów wewnętrznych jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co warto wiedzieć?

  1. Przeglądy techniczne i konserwacja: Hydranty wewnętrzne powinny przechodzić przeglądy techniczne oraz być poddawane czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Węże wchodzące w skład hydrantów powinny być poddawane próbom ciśnieniowym na maksymalne ciśnienie robocze co najmniej raz na 5 lat.
  2. Rodzaje hydrantów: Przepisy definiują 4 typy punktów (hydrantów) służących do poboru wody w celach przeciwpożarowych.
  3. Rozmieszczenie i wydajność: Hydranty wewnątrz budynków muszą mieć zapewnione zasilanie przez co najmniej 1 godzinę. Ich rozmieszczenie oraz zasięg rzutu wody są również określone w przepisach.

Przegląd hydrantów wewnętrznych – co powinieneś wiedzieć?

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania hydrantów wewnętrznych w  budynkach opisane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie to nakazuje przegląd hydrantów wewnętrznych nie rzadziej niż raz w roku. Jednak przegląd należy również wykonać w przypadku wątpliwości co sprawności działania hydrantu. Odpowiedzialność za wykonanie przeglądu hydrantów wewnętrznych spoczywa na właścicielu, zarządcy, administratorze lub użytkowniku budynku. Co ważne – przeglądy okresowe nie dotyczą tylko hydrantów, lecz także innych urządzeń ochrony ppoż.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych

Wyróżniamy trzy  typy hydrantów wewnętrznych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej budynków:

– hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 25 mm,
– hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 33 mm,
– hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 52 mm.

Hydranty o nominalnej średnicy węża 25 mm oraz 33 mm mogą być wyposażone w węże półsztywne lub płasko składane. Natomiast hydranty o nominalnej średnicy węża 52 mm wyposażone są w węże płasko składane. Szafka hydrantowa powinna być wyposażona także w prądownicę, umożliwiającą podanie strumienia wody.

W zależności od średnicy wewnętrznej hydratu jego przepływ minimalny powinien wynosić:

– hydrant DN-25 – 1 dm3/s,
– hydrant DN-33 – 1,5 dm3/s,
– hydrant DN-52 – 2,5 dm3/s.

Rodzaj i ilość zastosowanych hydrantów wewnętrznych w budynku zależy od jego kategorii zagrożenia ludzi, wysokości, powierzchni strefy pożarowej bądź obciążenia ogniowego budynku.

Podsumowanie

Przeglądy hydrantów wewnętrznych są kluczowe dla utrzymania ich sprawności. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów i regularnym monitorowaniu stanu tych urządzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku pożaru.

Scroll to Top