Przepisy konserwacyjne

Szanowni Państwo Uprzejmie informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zmieniły się zasady oraz czasookresy przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi - nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Hydranty
Zgodnie z PN - EN 671 - 3 przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych należy dokonywać dorocznie. Hydrant należy poddać ciśnieniu i sprawdzić czy wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie do tego celu miernika przepływu i miernika ciśnienia).

Węże
Co 5 lat węże należy poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnie robocze instalacji.

Gaśnice
Gaśnice muszą być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach zgodnych z zaleceniem producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
Powinny być poddawane aktualizacji co najmniej raz na 2 lata.

Uwaga:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; - Wszystkie przeglądy oraz pomiary winny być wykonywane przez osobę/ firmę do tego uprawnioną/kompetentną. (zgodnie z PN - EN 671 -3) 

 

Ustawy i rozporządzenia

I. Ustawy i rozporządzenia:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

../nowa/media/pdf.gif pobierz   

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

../nowa/media/pdf.gif pobierz   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ).

../nowa/media/pdf.gif pobierz   

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 ) z późniejszymi zmianami.

../nowa/media/pdf.gif pobierz   

II. Normy:

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

- PN-B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-B-02861 Suche piony.

Dlaczego My?

  • Posiadamy ponad 24 lata doświadczenia na rynku
  • Gwarantujemy niskie ceny
  • Stawiamy na jakość
  • Dotrzymujemy terminów
  • Wykonujemy nawet nietypowe zlecenia